The power of PASSION

Wat ben jij zonder PASSIE?
What are you without PASSION?

Gestresst, futloos, moe, hoofdpijn, depressief, pijntjes

We zijn allemaal blijer, krachtiger, energieker wanneer we iets doen waar we van houden; waar we PASSIE voor hebben. PASSIE is een intens gevoel van ‘houden van’. Toch zie je niet overal mensen met PASSIE. Sterker nog: mensen met PASSIE zijn niet makkelijk te vinden. Waarom niet? Veel mensen worden gedreven door externe drijfveren zoals geld, zekerheid, macht. Zonder PASSIE word je daar niet blij en vaak moe, depressief en soms zelfs chronisch ziek van.

We are all happier, more powerful, more energetic when we do something we love; what we are PASSIONATE about. PASSION is an intense feeling of ‘loving’. Yet you don’t see people with PASSION everywhere. In fact, people with PASSION are not easy to find. Why not? Many people are driven by external motives such as money, security, power. Without PASSION you will not be happy and often tired, depressed and sometimes even chronically ill.

PASSIE is de beste remedie
PASSION is the best remedy

PASSIE is je innerlijke drijfveer. Wat je vanuit het hart in beweging brengt en je een intens en onvoorwaardelijk gevoel van ‘houden van’ geeft. Hoe meer je van jezelf houdt, hoe meer je met PASSIE wilt doen. PASSIE heb je voor bepaalde mensen, activiteiten, manieren, plekken, gedachten. PASSIE geeft je magische kracht, energie, plezier, betekenis, een diep gevoel van verbondenheid. PASSIE is de beste remedie voor veel mentale en fysieke klachten. Ga meer doen waar je blij van wordt, en je krijgt vleugels…

PASSION is your inner motivation. What moves you from the heart and gives you an intense and unconditional feeling of ‘loving’. The more you love yourself, the more you want to do with PASSION. You have PASSION for certain people, activities, manners, places, thoughts. PASSION gives you magical power, energy, joy, meaning, a deep sense of belonging. PASSION is the best remedy for many mental and physical complaints. Do more of what makes you happy, and you’ll get wings…

Iedereen heeft PASSIE in zich
Everyone has PASSION in them

PASSIE is je authentieke ik. Waar jij van nature van houdt. Iedereen heeft PASSIE in zich. PASSIE kun je alleen ontwikkelen wanneer je je externe drijfveren loslaat en gaat dromen over waar je intens blij van wordt. ‘If you can dream it, you can do it.’

PASSION is your authentic self. What you naturally love. Everyone has PASSION in them. PASSION can only be developped when you let go of your external motives and start dreaming about what makes you intensely happy. ‘If you can dream it, you can do it.’

Wil jij meer PASSIE?
Do you want more PASSION?

Voel jij te weinig PASSIE in jouw relaties, werk of misschien wel je hele leven? Wil jij jouw PASSIE (her)ontdekken en een betekenisvoller leven opbouwen waar je écht blij van wordt? Kun je daarbij inspiratie en ondersteuning gebruiken? Welkom bij SymPASSION. Mail info@sympassion.com of bel/app +31 (0)646 218161 voor een afspraak voor een persoonlijk, gratis kennismakingsgesprek.

Do you feel too little PASSION in your relationships, work or perhaps your whole life? Do you want to (re)discover your PASSION and build a more meaningful life that really makes you happy? Can you use inspiration and support? Welcome to SymPASSION. Mail info@sympassion.com or call/app +31 (0)646 218161/ +66 (0)96 265 3501 for an appointment for a personal, free introductory meeting.

SymPASSION

SymPASSION is 15 jaar geleden opgericht door Alexandra Augustijn. Alexandra: “Ik word enorm blij van mensen met PASSIE. Partners, familie, vrienden die het goed hebben met elkaar, ouders die met PASSIE hun kinderen opvoeden, mensen die gePASSIONeerd hun werk of hobby doen. Omdat ik veel PASSIEloze mensen zag, inclusief mezelf 20 jaar geleden, verdiepte ik mij in wat mensen gePASSIONeerd maakt.

Alexandra Augustijn

SymPASSION was founded 15 years ago by Alexandra Augustijn. Alexandra: “People with PASSION make me very happy. Partners, family, friends who get along well, parents who raise their children with PASSION, people who passionately do their work or hobby. Because I saw a lot of PASSIONless people, including myself 20 years ago, I immersed myself in what makes people PASSIONed.

Geïnspireerd op het sterfbed van mijn vader
20 jaar geleden werd ik gedreven door geld en zekerheid. Ik kreeg een burn-out die overging in een chronische ziekte: ME. Ik heb mij jarenlang ellendig gevoeld. 15 jaar geleden werd ik wakker geschud door mijn vader op zijn sterfbed. Hij keek met spijt terug op zijn leven en inspireerde mij mijn hart te volgen. Vanaf dat moment ben ik mij gaan verdiepen in ‘hoe volg ik mijn hart?’ Ik las honderden boeken en artikelen, sprak met experts en ervaringsdeskundigen, volgende therapieën en workshops. Mijn conclusie: doe waar je blij van wordt! Dat is alles en iedereen waar je PASSIE – diepe liefde – voor voelt.

Inspired by my father’s deathbed
20 years ago I was driven by money and security. I had a burnout that turned into a chronic illness: ME. I’ve been miserable for years. 15 years ago I was awakened by my father on his deathbed. He looked back on his life with regret and inspired me to follow my heart. From that moment on I started to delve into ‘how do you follow your heart?’ I read hundreds of books and articles, spoke with experts and practitioners, following therapies and workshops. My conclusion: do what makes you happy. That’s everything and everyone you feel PASSION – deep love – for.

Zonder PASSIE ben je meer dood dan levend
Without PASSION you are more dead than alive

Wat ben jij zonder PASSIE? Zonder PASSIE ben je meer dood dan levend. In mijn praktijk heb ik de afgelopen 15 jaar honderden mensen zien opbloeien na een periode van mentale en lichamelijke malaise. Hoe? Door simpelweg meer te doen waar ze blij van worden. Dat klinkt simpel, het vergt soms wel grote beslissingen zoals het stoppen met een relatie, verhuizen en/of het nemen van ontslag. Ik heb het zelf allemaal gedaan dankzij een magisch kracht die in mij naar boven kwam: de sterke wil om mijn PASSIES te (her)vinden en te ontwikkelen. Hiertoe heb ik een effectieve methode ontwikkeld: de LIVE LOVE-methode. Deze wil ik graag met je delen. Delen is immers PASSIES vermenigvuldigen.

What are you without PASSION? Without PASSION you are more dead than alive. In my practice over the past 15 years I have seen hundreds of people flourish after a period of mental and physical malaise. How? By simply doing more what makes them happy. That sounds simple, it sometimes requires major decisions such as ending a relationship, moving and /or resigning. I did it all, thanks to a magical power that emerged in me: the strong will to (re) find and develop my PASSIONS. I have developed an effective method: the LIVE LOVE method, which I would love to share. After all, sharing is multiplying PASSIONS.

LIVE LOVE-methode (method)

De kern van de methode is de ‘Gouden Cirkel van Geluk’. Wat en wie maken jou gelukkig? Waarom is deze methode zo effectief? Omdat het simpel is. Ga lekker zitten, denk na en schrijf op wat en wie jou blij maken in de ‘Gouden Cirkel van Geluk’. Welke mensen, activiteiten, manieren, plekken en gedachten geven jou een warm gevoel en energie? Jouw PASSIES zijn te vinden in alles en iedereen waar je intens blij van wordt. Hoe zou het zijn om hieraan het meeste van je tijd besteden? Yeaaaaaaaaah!

The core of the method is the ‘Golden Circle of Happiness’. What and who make you happy? Why is this method so effective? Because it’s simple. Sit back, think and write down what and who make you happy in the ‘Golden Circle of Happiness’. What people, activities, manners, places and thoughts give you a warm feeling and energy? Your PASSIONS can be found in everything and everyone that makes you intensely happy. What would it be like to spend most of your time doing this? Yeaaaaaaah!

PASSIE voor ontwikkeling PASSION for development

Mijn PASSIE is onder andere ontwikkeling. Ik word blij wanneer ik mensen en dingen zie groeien en tot bloei zie komen. Daarom houd ik van tuinieren, koken en mensen inspireren hun PASSIES te vinden en te ontwikkelen. Hoe energieker en krachtiger jij je voelt, hoe meer je met je PASSIES wilt en kunt doen. PASSIES geven ook energie en kracht. Alles dat met elkaar verbonden is, versterkt elkaar. In mijn ‘live’ workshops krijg je daarom homemade gezond en goed eten en gaan we samen mediteren en dansen. Bedoeld om je mentaal en fysiek energieker en krachtiger te maken.

My PASSION is – among other things – development. It makes me happy when I see people and things grow and flourish. That’s why I love gardening, cooking and inspiring people to find and develop their PASSIONS. The more energetic and powerful you feel, the more you want and can do with your PASSIONS. PASSIONS also give energy and strength. Everything that is connected reinforces each other. In my ‘live’ workshops you will therefore receive homemade healthy and good food and we will meditate and dance together. Intended to make you mentally and physically more energetic and powerful.

Live & online

Hoe meer ik mijn PASSIES volg, hoe meer mensen en dingen op mijn pad komen waar ik blij van word. Mijn leven is de afgelopen 10 jaar zo veel beter geworden. Momenteel woon ik tot medio 2024 in Thailand met de liefde van mijn leven. Hier inspireer ik ‘live’ zowel volwassenen (mensen uit de hele wereld) als kinderen (Thaise en kinderen van Cambodjaanse en Birmeze gastarbeiders) – individueel en in groepen – hun PASSIE te vinden en te ontwikkelen. Daarnaast coach ik online in het Nederlands en in het Engels. Meer weten? App mij op +31 (0)646 218161 of mail info@sympassion.com voor een gratis kennismakingsgesprek.

The more I follow my PASSIONS, the more people and things come my way that make me happy. My life has gotten so much better in the last 10 years. Currently I am living in Thailand with the love of my life until mid 2024. Here I inspire ‘live’ both adults (people from all over the world) and children (Thai and children of Cambodian and Burmese guest workers) – individually and in groups – to find and develop their PASSION. In addition, I coach online in Dutch and English. Knowing more? Call or app me on +31 (0)646 218161/ +66 (0)96 265 3501 or email info@sympassion.com for a free introductory meeting.

Wat ben je zonder PASSIE?What are you without PASSION?

Hoeveel PASSIE voel jij voor je partner, vrienden, kinderen, werk en andere dingen die je doet? Waar sta jij op de geluksladder (zie hieronder)? Heb je het gevoel dat je te weinig PASSIE voelt? En wil je weer sprankelen op je werk en/of privé? Wil je groeien, je meer ‘connected’ en van betekenis voelen? Neem contact met mij op waar je ook bent. App mij op +31 (0)646 218161 of mail info@sympassion.com voor een gratis kennismakingsgesprek.

How much passion do you feel for your partner, friends, children, work and other things you do? Where are you on the (un)happiness ladder (see below)? Do you feel like you don’t feel enough PASSION? And do you want to sparkle again at work and/or privately? Do you want to grow, feel more connected and meaningful? Contact me wherever you are. App me on +31 (0)646 218161/+66 (0)96 265 3501 or email info@sympassion.com for a free introductory meeting.

(un)happiness ladder

Organisaties zonder PASSIE
Organizations without PASSION

Regelmatig word ik gevraagd meer PASSIE bij mensen in een organisatie te ontwikkelen. PASSIE vergroten werkt alleen wanneer je mag doen waar je blij van wordt en je de ruimte krijgt om je PASSIE te ontwikkelen. In veel organisaties is dat niet het geval. Voor deze organisaties kan ik weinig betekenen. Heb jij of werk jij voor een organisatie die mijn visie over PASSIE deelt, dan ga ik graag met jou en je collega’s aan de slag. App mij op +31 (0)646 218161 of mail info@sympassion.com voor een gratis kennismakingsgesprek.

I am regularly asked to develop more PASSION in people in an organization. Increasing PASSION only works when you are allowed to do what makes you happy and you are given the space to develop your PASSION. In many organizations this is not the case. I can do little for these organizations. Do you have or do you work for an organization that shares my vision about PASSION, then I would love to work with you and your colleagues. App me on +31 (0)646 218161/ +66 (0)96 265 3501 or email info@sympassion.com for a free introductory meeting.